Privébeleid

Tapijten Demuynck neemt het recht op privacy van de bezoekers van haar website ernstig. Daarom doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze website nooit zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt op onze website gaan en de meeste informatie over onze onderneming, producten en diensten bekijken zonder dat u verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen. Als u via onze website goederen wilt aankopen, hebben wij noodzakelijkerwijze enkele persoonsgegeven nodig van u. In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken en beschermen. Dit privacybeleid kan nu en dan worden aangepast. Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en kunt bepalen of die voor u aanvaardbaar zijn. Dit beleid geldt voor alle bezoekers van de website en voor alle toegangsmiddelen, waaronder desktops en laptops, openbare internet consoles en mobiele toestellen. Uw mededeling van uw persoonsgegevens via deze website, houdt de impliciete aanvaarding in van ons gebruik ervan in overeenstemming met dit privacybeleid. Mocht u hieromtrent nog vragen of opmerken hebben, kan u ons steeds contacteren via email (filip@tapijtendemuynck.be).


1.Definities
“Tapijten Demuynck”: een handelsonderneming gevestigd in de Moorselestraat 120, 8560 Wevelgem en met BTW nr : BE0413.541.088
“Gebruiker”:u, als gebruiker of bezoeker van de website;
“Website”:de website die bereikbaar is via de volgende hoofd-URL: http://www.tapijtenDemuynck.be of http://tapijt.com;
“Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Opbepaalde pagina’s van deze website verzamelt Tapijten Demuynck persoonsgegevens over u. De gegevens die Tapijten Demuynck verzamelt, zijn onder meer uw aanspreektitel, naam, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, loginnaam en wachtwoord.


3. Devertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens
Tapijten Demuynck verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid en de wettelijke verplichtingen die op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijn. Tapijten Demuynck stelt het uiterste in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Het zal afdoende procedures hanteren om de gegevens die het verzamelt, te beveiligen en te beschermen. Op deze manier wenst Tapijten Demuynck de illegale verwerking en onopzettelijk verlies of verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen. Tapijten Demuynck optimaliseert de veiligheid van uw persoonsgegevens door: ze te coderen als dat aangewezen is; ze meteen wachtwoord te beveiligen; contractuele waarborgen van derden-dienstverleners te vragen; de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld alleen medewerkers van Tapijten Demuynck die uw gegevens nodig hebben voor de hierna beschreven doeleinden, krijgen toestemming om ze te raadplegen). Wanneer u zich als een gebruiker moet registreren, draagt u bij tot bescherming van uw persoonsgegevens door geen voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken, en door uw wachtwoord geregeld te wijzigen en door ervoor te zorgen dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere details niet deelt met anderen of op een onveilige manier opslaat.


4. Wanneer verzamelt en hoe bewaart Tapijten Demuynck uw persoonsgegevens?
Tapijten Demuynck verwerkt de benodigde persoonsgegevens wanneer u zich registreert als nieuw Gebruiker of aanmeldt als bestaand gebruiker. indien u goederen wilt aankopen via http://www.TapijtenDemuynck.be of http://tapijt.com inschrijft op een nieuwsbrief van Tapijten Demuynck; deelneemt aan een wedstrijd, tombola of andere promotie-actie; vragenlijsten invult; een klacht indient of om informatie vraagt; met Tapijten Demuynck communiceert via e-mail, telefonisch of via andere middelen. Tapijten Demuynck mag persoonsgegevens die het via de website heeft verzameld, combineren met persoonsgegevens die op een andere manier door de gebruiker aan Tapijten Demuynck zijn verstrekt. Het mag die gegevens bijhouden in een enkele gezamenlijke databank of in verschillende aparte databanken. Tapijten Demuynck zal geen persoonsgegevens verzamelen die niet relevant zijn voor de hierna beschreven doeleinden en zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor deze doeleinden of, afhankelijk van de situatie, gedurende de in eenovereenkomst of bij wet bepaalde periode.


5. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Al uw persoonsgegevens die u aan Tapijten Demuynck overmaakt, worden opgeslagen opbeveiligde servers. Daarnaast zullen Tapijten Demuynck en haar dienstverleners de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De overdracht van informatie via internet kan echter nooit volkomen veilig zijn en het meedelen van persoonsgegevens blijft altijd voor uw eigen risico. Tapijten Demuynck mag de persoonsgegevens die het verzamelt, gebruiken voor de volgende doeleinden (“de doeleinden”): u registreren als gebruiker op de website en de websitediensten uitvoeren (waaronder de verwerking van vragen of verzoeken om informatie over Tapijten Demuynck, haar producten of diensten); ervoor zorgen dat de inhoud van de website aan u wordt getoond op de manier die voor u en uw computer het efficiëntst is; verwerken van bestellingen die gebeuren via de website; verwerken en afhandelen van klachten of verzoeken; marktonderzoek en -analyse, koopgedrag van de klanten van Tapijten Demuynck(bijvoorbeeld door uw mening te vragen over producten en diensten van Tapijten Demuynck of door u te vragen om een enquête of vragenlijst in te vullen); Tapijten Demuynck helpen met het beoordelen, corrigeren en verbeteren van haar producten en diensten; interne archivering; marketing, zoals het verstrekken van informatie die u van Tapijten Demuynck heeft gevraagd of die u volgens Tapijten Demuynck kan interesseren, waarbij u toestemming heeft verleend om daarvoor gecontacteerd te worden (zie later hoofdstuk over direct marketing); organiseren van wedstrijden en/of andere promotieactiviteiten; rekrutering (indien u in dat verband informatie aan BSEU heeft verstrekt); en u inlichten over bepaalde veranderingen in diensten van BSEU.


6. Aan wiemaken wij uw persoonsgegevens bekend?
Tapijten Demuynckzal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet meedelen aan derden, uitgezonderd: • wanneerde bekendmaking ervan nodig is om werknemers, tussenpersonen, onderaannemers, leveranciers of handelspartners van Tapijten Demuynck in staat te stellen om betalingen van de gekochte goederen te verwerken, de gekochte goederen te leveren of een na-verkoop-dienst te verlenen of een taak te vervullen in naam van Tapijten Demuynck (zoals het verlenen van marketingsteun, het verrichten van marktonderzoek of het leveren van klantendiensten); • aanprofessionele raadgevers van Tapijten Demuynck; • indiende bekendmaking nodig is om wettige belangen van Tapijten Demuynck, haar klanten of verbonden vennootschappen te beschermen of als dat bij wet vereist of toegestaan is. Telkens Tapijten Demuynck uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een zorgvuldig gekozen derde of aan een van de in de bovenstaande lijst vermelde derden, gebeurt dat in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten. Tapijten Demuynck waarborgt dat voorzien is in bepalingen die ervoor zorgen dat derden uw persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan in overeenkomst met de doeleinden, en dat deze derden de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Indien Tapijten Demuynck uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een verbonden vennootschap of aan derden met maatschappelijke zetel buiten de EER, dan zal Tapijten Demuynck deze persoonsgegevens niet delen zonder maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER. Tapijten Demuynck zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers en partners die toegang hebben tot persoonsgegevens, persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en hun verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetten.


7. Directemarketing
Op registratiepagina’s of elders op de website kan u gevraagd worden om mee te delen of u bepaalde informatie via e-mail en/of met de post wenst te ontvangen. Als u dat doet, stemt u ermee in dat Tapijten Demuynck uw persoonsgegevens mag gebruiken om u te voorzien van informatie over haar producten, promotieactiviteiten en speciale aanbiedingen, alsook van andere informatie over producten of diensten van Tapijten Demuynck die volgens BSEU voor u van belang kunnen zijn. Ook als u die wens niet heeft geuit, maar een bestaande klant bent van Tapijten Demuynck, mogen wij u via e-mail informatie verstrekken, maar alleen over soortgelijke goederen en diensten als degene die voorheen aan u verkocht zijn. U mag uw voorkeuren betreffende direct marketing op elk ogenblik wijzigen door gebruikte maken van de uitstap optie die is opgenomen in iedere direct marketingmailing of, indien u een gebruiker bent, door uw account aan te passen. Als u dat doet, zal Tapijten Demuynck uw persoonsgegevens niet verwijderen uit zijn databank(en), maar uw gewijzigde voorkeuren zo snel mogelijk verwerken.


8. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens
Op grondvan bepaalde wettelijke richtlijnen betreffende gegevensbescherming kan u het recht hebben om aan Tapijten Demuynck bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die Tapijten Demuynck van u verkregen heeft. In de eerste plaats hebben gebruikers van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, het recht om inzage van deze gegevens te vragen en, indien de gegevens fout, onvolledig, niet noodzakelijk of verouderd zouden zijn, ze te laten corrigeren of vervolledigen. Tapijten Demuynck verzoekt u vriendelijk om er mee voor t ezorgen dat de persoonsgegevens in zijn documenten zo nauwkeurig en actueel mogelijk zijn. Indien u gelooft dat de aan Tapijten Demuynck overgemaakte persoonsgegevens fout of onvolledig zijn, gelieve dan Tapijten Demuynck zoals hierna beschreven op de hoogte te brengen. Tapijten Demuynck zal uw persoonsgegevens zo snel mogelijk corrigeren of aanpassen. Gebruikers die zich via de website geregistreerd hebben, mogen hun persoonsgegevens ook zelf op elk ogenblik in hun account aanpassen. Op de tweede plaats hebben gebruikers het recht om zich tegen de verwerking van hun persoonsgegevens te verzetten en ze te laten verwijderen. Daarvoor moeten zij echter ernstige redenen hebben, dit wil zeggen dat de verwerking voor hen schadelijke gevolgen kan hebben of dat de gegevens niet langer kunnen dienen voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u een van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan een e-mailbericht te sturen naar Tapijten Demuynck (filip@tapijtenDemuynck.be)


9. Links
De website kan nu en dan links bevatten naar of van andere websites waarop Tapijten Demuynck geen controle heeft. Hoewel Tapijten Demuynck zijn uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat de links op de website uitsluitend leiden naar websites die de veiligheids- en vertrouwelijkheids normen van Tapijten Demuynck delen, is Tapijten Demuynck niet verantwoordelijk voor de bescherming of vertrouwelijkheid van gegevens die u op die andere websites kunt meedelen. Alvorens informatie op zulke websites mee te delen, raden wij u aan om hun privacy- en andere verklaringen in dat verband te lezen.


10.Cookies en webbakens
Tapijten Demuynck tracht voortdurend de ervaring van zijn gebruikers te verbeteren. Daarom worden voor bepaalde delen van de website cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer installeert en waardoor de website u bij uw volgende bezoek kan herkennen. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiesbeleid .


11.Minderjarigen
Personen jonger dan 18 mogen ons hun persoonsgegevens niet bezorgen zonder de toestemming en het toezicht van hun ouder of voogd. Zonder die toestemming wenst Tapijten Demuynck geen persoonsgegevens van deze personen op te slaan, en die gegevens evenmin te verwerken of door te sturen naar derden.


12.Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit privacybeleid.


Gratis Onderhoudsgids & Leuke Interieurtips

Praktisch

Showroom Open :
Zaterdag : 10u - 19u
Zondag : 10u - 19u
Maandag : 10u - 19u
Dinsdag : 10u - 19u
Woensdag : 10u - 19u
Donderdag : 10u - 19u
Vrijdag : Gesloten
Vragen ?


info@tapijtendemuynck.be

Tijdens de openingsuren zijn
we bereikbaar op :
+32.(0)56.41.41.69